Verkoopsvoorwaarden

De volledige verkoopsvoorwaarden worden op éénvoudige vraag bezorgd aan de klant/leverancier.

Enkele highlights zijn :

Diensten :

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle door Verdi verleende diensten, zoals vastgesteld in de overeenkomst (en de bijlages) die tussen de partijen overeengekomen is. De overeenkomst (en de bijlages) vormen samen met deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en Verdi. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen Verdi BV, met maatschappelijke zetel te Torkonjestraat 21D, 8510 Marke en haar klant.

De diensten omvatten mogelijk advies en aanbevelingen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen de partijen, is de klant als enige aansprakelijk voor het gebruik en/of de toepassing van dat advies en die aanbevelingen. 

Offertes :

De offertes zijn ondeelbaar en het recentste aanbod vervangt alle vorige versies en wordt door de klant vertrouwelijk behandeld.

Als de offerte geen uitdrukkelijke geldigheidstermijn bevat, is het aanbod geldig tot dertig (30) dagen na de overdracht door Verdi.

Prijs :

De klant betaalt de kosten conform de gemaakte afspraken in de overeenkomst.

De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de Agoria-index.

Betaling :

Alle facturen die door Verdi worden ingediend in overeenstemming met deze overeenkomst zullen door de klant worden betaald uiterlijk dertig (30) dagen einde maand na ontvangst, tenzij anders vermeld in de lijst met werkzaamheden.

Verdi heeft het recht om de klant verwijlinterest aan te rekenen op niet-betwiste  achterstallige bedragen tegen een jaartarief dat gelijk is aan het interestvoet  toegepast door de Europese Centrale Bank wordt toegepast op haar belangrijkste herfinancieringsverrichtingen, vermeerderd met twaalf (12) procentpunten vanaf de laatste vervaldatum voor de betaling van die bedragen totdat de betaling is verricht (berekend op jaarbasis maar met dagelijkse aangroei), hetzij voor of na een rechterlijke uitspraak, en dit zonder bijkomende voorafgaande verwittiging.

Aanvaarding :

De klant aanvaardt de diensten en resultaten (i) die overeenstemmen met de in de overeenkomst beschreven vereisten; of (ii) in voorkomend geval, die de in de overeenkomst beschreven aanvaardingsproeven met succes doorstaan.

De klant brengt Verdi binnen de 30 dagen op de hoogte wanneer een dienst en/of resultaat niet overeenstemt met die vereisten (‘niet-overeenstemming’), en Verdi heeft dan een redelijke termijn van 21 dagen, op basis van de ernst en complexiteit van de niet-overeenstemming, om de niet-overeenstemming recht te zetten.

Tenzij anders en uitdrukkelijk overeengekomen tussen de partijen, zullen de diensten en/of resultaten door de klant aanvaard worden geacht als de klant de diensten en/of resultaten operationeel gebruikt vóór de aanvaarding ervan en Verdi niet op de hoogte brengt van een niet-overeenstemming, of de aanvang van de testfase uitstelt om redenen die niet met Verdi in verband staan.

Aansprakelijkheid:

De aansprakelijkheid van elke partij bij of in verband met deze overeenkomst is te allen tijde beperkt tot het totaalbedrag van de geleverde werkzaamheden (waarmee de eis of vordering verband houdt) dat door de klant in het kader daarvan betaald of verschuldigd is aan Verdi.

Vorderingen die verband houden met de overeenkomst tussen Verdi en de klant mogen door de partijen niet langer dan één jaar na de oorzaak van de vordering worden ingesteld. De partijen komen bovendien overeen dat Verdi maatregelen mag treffen om onbetaalde facturen in te vorderen, in overeenstemming met de wettelijke vervaltermijn voor het invorderen van onbetaalde facturen (namelijk 10 jaar).